SIMONE MARTINI
(b. 1280/85, Siena, d. 1344, Avignon)

Saviour Blessing (detail)

1341
Third synopia
Palace of Popes, Avignon