BOECKSTUYNS, Jan Frans
Flemish sculptor and architect (b. ca. 1650, Mechelen, d. 1734, Mechelen)
Preview Picture Data Info
High Altar
1690
Marble and wood
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Mechelen


Angel Embracing a Cross
1690
Oak wood
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Mechelen


Confessionals
1690
Oak wood
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk, Mechelen


Confessional (detail)
1690
Wood
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk, Mechelen

© Web Gallery of Art, created by Emil Krén and Daniel Marx.